Wilno jest cudem przyrody i sztuki. Obraz tego cudu mieści się w ramach rzek, wzgórz, dolin i jezior... Historyk sztuki i konserwator zabytków - Jerzy Remer
1009 pierwsza wzmianka o Litwie w Rocznikach Kwedlinburskich
1253-07-06 koronacja Mendoga – pierwszego i jedynego króla Litwy
 1323  założenie miasta Wilna przez wielkiego księcia litewskiego Giedymina
 1385  zawarta unia w Krewe, na mocy której wielki książę litewski Jagiełło (syn Olgierda) staje się królem Polski i dokonuje chrystianizacji Litwy
 1387  chrzest Litwy. Wilno otrzymuje prawa magdeburskie
 1392-1430  rządy wielkiego księcia litewskiego Witolda (syna Kiejstuta), za jego panowania Litwa stała się potężnym i ogromnym państwem od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego
 1410-07-15  bitwa pod Grunwaldem, wojska polsko-litewskie pod dowództwem Witolda i Jagiełły rozbiły Krzyżaków
 1522  Franciszek Skoryna założył pierwszą drukarnię na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego
 1528  wydany pierwszy Statut Litewski – zbiór praw
 1569  unia Lubelska, na mocy unii Litwa i Polska połączyły się w jedno państwo – Rzeczpospolitą, która przetrwała do 1795 r.
1579 założenie Uniwersytetu Wileńskiego, który był główną kolebką kulturalną oraz kontrreformacyjną we Wschodniej Europie
XVII i XVIII wiek niefortunny okres w dziejach Rzeczypospolitej, okres wojen, pożarów i zniszczeń zabytków architektury
1795 III rozbiór Rzeczpospolitej Obojga Narodów, oba państwa znikęły z mapy świata. Litwa została aneksowana przez Rosję
1795-1918 Litwa pod zaborem rosyjskim, staje się grubernią rosyjską – Severno Zapadnym Krajem
1812 przemarsz wojsk Napoleona
1830-1831 powstanie listopadowe, po krwawo stłumionym powstaniu władze rosyjskie zamykają Uniwersytet Wileński, zamykają klasztory, konfiskują kościoły katolickie, zamieniając je na cerkwie
1863-1864 powstanie styczniowe, ciąg dalszy represji dokonywanych przez władze carskie
1864 – 1904 zakaz piśmiennictwa łacińskiego
1869 wybudowana linia kolejowa, łącząca Petersburg-Wilno-Warszawę; powstaje huta żelaza, fabryka tytoniu, pierwszy browar
1918-02-16 Litwa odzyskuje niepodległość
1940-1990 Litwa znajdowała się pod okupacją Związku Radzieckiego
1990-03-11 Rada Najwyższa Republiki Litewskiej proklamowała akt Odrodzenia Niepodległości Litwy
1992 Litwa została członkiem ONZ
1993 Litwa przyjęta do Rady Europy
2004-04-01 Litwa została członkiem NATO
2004-05-01 Litwa – członek Unii Europejskiej
2009 Wilno wraz z austriackim Linzem zostało mianowane Europejską Stolicą Kultury
 2013-07-01  Litwa obejmuje prezydencję  Rady Unii Europejskiej
 2013-07-06  uroczyste otwarcie Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie
2015-09-03 otwarty sztab NATO w Wilnie