Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz

Zabytki sakralne

 

p1040042_1024x768

 

Kościół św. Jerzego

Świątynia wzniesiona w XVI w. Pomnik wczesnego gotyku. Niestety losy kościoła były bardzo tragiczne. Obecnie jest bardzo zniszcznony, mimo to zachwyca nas swoją potęgą. W kościele zachowały się fragmenty wyposażenia – barokowe ołtarze, piękna ambona i ślady polichromii, które świadczą o jego dawnej świetności.

 

 

                                                                                  p1040051_576x768

 

Klasztor bernardynów

Gotycki budynek, tworzący zamknięty czworobok z wewnętrznym dziedzińcem koło kościoła.
Po kasacie zakonu bernardynów klasztor zamieniono na więzienie, później na siedzibę seminarium duchownego, na szkołę medyczną, a w okresie sowieckim – na magazyn. Obecnie klasztor zwrócony Kościołowi katolickiemu, został odrestaurowany w 1993 r.

 

 

 

 

 

p1040014_1024x768

 

 Kościół Trójcy Świętej

Kościół ufundowany przez wojewodę A. Massalskiego na pocz. XVII w. dla zakonu bernardynek. Przy kościele został założony klasztor, który po kasacie zakonu w 1864 roku został przekazany na pomieszczenia seminarium duchownego. Mieści się ono tutaj do dnia dzisiejszego.

 

 

 

p1040029_1024x768

 

  Seminarium Duchowne

Założone w 1864 roku. Oaza piękna i spokoju.

 

 

 

 

p1030996_576x768

 

 Katedra św. Piotra i Pawła

Archikatedra – to główna świątynia Kowna. Jeden z największy gotyckich kościółów na Litwie.
M. in. to miejsce spoczynku Macieja Wołonczewskiego (Motiejus Valančius), biskupa Żmudzi, który w II poł. XIX w. był jednym z czołowych przywódców litewskiego ruchu narodowego oraz wielu innych zasłużonych działaczy społecznych.
Warto pamiętać, że w tej światyni odprawił mszę świętą papież Jan Paweł II podczas wizyty na Litwie we wrześniu 1993 r.

 

 

 

 

p1040089_576x768

 

Kościół Wniebowzięcia NMP

Najstarszy kościół Kowna, nazywany też kościołem Witolda, bo został ufundowany w XIV-XV w. przez wielkiego księcia litewskiego Witolda. Świątynia stoi w bardzo malowniczym miejscu – na brzegu Niemna.

 

 

 

 

 

 

p1030986_1024x768

 

 Kościół św. Franciszka Ksawerego

Barokowy kościół, zbudowany w XVIII w. Przy świątyni znajduje się klasztor jezuitów, którzy przybyli się do Kowna w 1642 r., gdy trzej bracia Kojałowicze zapisali zakonowi swoje domy stojące przy rynku. Kiedyś w budynku klasztoru mieściła się szkoła, w której Mickiewicz pracował nauczycielem.

 

 

 

 

prisikelimo_baznycia_1024x715

 

 Kościół Zmartwychwstania

Usytuowany na tzw. Górze Zielonej, świątynia powstała w latach 30. XX w. W czasach sowieckich była nieczynna. Ponowne otwarcie nastąpiło w 2004 r. Z wieży kościoła, której wysokość wynosi 72 m, można obejrzeć imponującą panoramę Kowna.